ราคาแกลบ ถึง ราคาข้าว

หมวด: CSR

   จากแกลบ มาสู่ข้าว  แกลบเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร  ในการสีข้าว 1 ตันข้าวเปลือก จะได้แกลบ ประมาณ 250 กิโลกรัม แต่ก่อน โรงสีต้องนำแกลบมาทิ้ง ด้วยความที่แกลบมีลักษณะเบา ทำให้เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ การนำมาทิ้งนอกสถานที่จัดเก็บ อาจเกิดการติดไฟ ซึ่งก่อให้เกิด ควัน และกลิ่น นอกจากนี้ ขี้เถ้าแกลบ อาจปลิวไปตามกระแสลม หากปล่อยไว้กลางแจ้ง และความร้อนจากการเผาไหม้อาจก่อให้เกิด อัคคีภัย  

     ก่อนหน้านี้ การใช้ประโยชน์จากแกลบ มีเพียงเอามา เผาถ่าน และ เผาอิฐเท่านั้น ต่อมาประเทศไทยมีการเพิ่มผลผลิต  ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาการเทคนิคการปลูกข้าว ปรับปรุงสายพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับทำข้าวนาปรัง  ทำให้ผลผลิตข้าวมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณแกลบ เพิ่มขึ้นไปด้วย จึงได้มีการนำแกลบมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ร่วมถึง กระบวนการ ผลิตไฟฟ้า ด้วย

      " โรงสีขายแกลบให้โรงไฟฟ้าได้เงิน แล้วชาวนาที่ปลูกข้าวละได้ประโยชน์ อะไร "  เป็นคำถามที่ เกษตรกรหลายๆ คนสงสัยว่า การส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลของรัฐบาล เกษตรกรต้นน้ำ อย่างชาวนาได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่

       เมื่อมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ โรงสีที่อยู่ในระแวกนั้น จะสามารถ ขายแกลบได้ ทำให้มีรายรับ จากการสีข้าวเพิ่มขึ้น  หรือพูดอีกนัยหนึ่ง โรงสีจะมีต้นทุนในการสีข้าวลดลง รายรับที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สามารถนำมาชดเชย ค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน กระบวนการ สีข้าว อบแห้งข้าวเปลือกได้ ทำให้โรงสีมีความสามารถในการซื้อข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น และหากบริเวณดังกล่าวมีโรงสีอยู่หลายโรง ทุกโรงมีรายรับจากการขายแกลบ เท่าๆกัน  จะทำให้เกิดภาวะการแข่งขัน   ตามหลักเศรษฐศาสตร์   คือ เมื่อโรงสีออกมาแย่งกันซื้อข้าวเปลือก การคิดต้นทุนการสีข้าวของโรงสี จะนำเอารายรับจากการขายแกลบมาคำนวนด้วย เพื่อให้สามารถซื้อข้าวเปลือกให้สูงที่สุด ที่ยังพอมีกำไรอยู่  โรงสีที่ไม่มีรายรับจากการขายแกลบ จึงไม่สามารถ ออกมาซื้อข้าวเปลือก ในราคาที่สูงเท่ากับ โรงสีที่สามารถขายแกลบได้   

         กลไกที่จะผลักดันให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ส่วนนี้อย่างทั่วถึง  คือ การผลักดันให้มีการ สร้างกลไกการค้าแบบเสรี ไม่มีการผูกขาด โดยที่ โรงไฟฟ้าต้องซื้อ แกลบจาก โรงสีหลายๆ โรง  เพื่อให้โรงสี เหล่านั้น มีรายรับจากค่าแกลบไปชดเชย ค่าไฟฟ้า ในกระบวนการสีข้าว เป็นการเพิ่มศักยภาพการซื้อข้าวเปลือก ให้โรงสีเหล่านั้น  ทำให้โรงสีเหล่านั้นสามารถออกมาซื้อข้าวเปลือกในราคานำตลาดได้    จะเห็นได้ว่า เมื่อโรงไฟฟ้า เปิดซื้อแกลบ จากโรงสีหลายๆ โรง  จะสามารถสร้างกลไก การแข่งขัน ของโรงสี และเป็นการช่วย ยกระดับราคาผลผลิตของเกษตรกร  ทางอ้อมนั่นเอง 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower