มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชน

หมวด: CSR

 มาตรการป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

         เพราะการเติบโตไปพร้อมๆ กับคนในชุมชน เป็นพันธกิจหลักของโครงการ โรงไฟฟ้าของบิรษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จก. จึงได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้เข้ากันได้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเราได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  กับคนในชุมชน และได้วางมาตรการต่างๆเพื่อรองรับไว้ ดังนี้  

          -จัดให้มีลานจอดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไว้ในโครงการ เพื่อไม่ให้ รถบรรทุกที่มาส่งแกลบ กับโครงการ จอดรถกีดขวางทางจราจร

          -โครงการขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจุน้ำได้มากกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร ไว้รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี กรณี ไม่มีฝนตกเลยตลอดทั้งปี

          -น้ำที่ใช้ในโครงเกือบทั้งหมด ถูกใช้เพื่อระบายความร้อน ให้กับเครื่องจักร ที่บริเวณหอหล่อเย็น ซึ่งส่วนใหญ่จะระเหยในรูปของไอน้ำ ส่วนที่ไม่ระเหยจะถูกน้ำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ น้ำทั้งหมด รวมถึงน้ำฝนที่ตกลงมาในบริเวณโรงงาน จะถูกบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่

           -ระบบกำจัดฝุ่นของโครงการ ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าทันสมัยที่สุดในโลก ชุดกำจัดฝุ่น ESP จะ มีทั้งหมด 3 เซล ที่ภาวะปกติ จะทำงาน 2 เซล และสำรองไว้ 1 เซล เพื่อให้มั่นใจว่า ลมที่ออกมาจากโรงไฟฟ้า จะถูกตรวจจับด้วยไฟฟ้าสถิตย์ตลอดเวลา

          -การจัดเก็บเชื้อเพลิง(แกลบ) จะเป็นระบบ โกดังปิดมิดชิด พร้อมระบบลำเลียง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ระหว่างการขนย้าย หรือช่วงที่เกิดลมพายุ ทั้งยังช่วยรักษาคุณภาพเชื้อเพลิงให้คงที่ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์

        -ระบบ ลำเลียงขี้เถ้า เป็นระบบเปียก คือใช้น้ำเป็นตัวนำพาขี้เถ้าไปยังบ่อเก็บ ขี้เถ้าจะถูกแช้อยู่ในน้ำ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของขี้เถ้า และขี้เถ้าที่ตักขึ้นมาจะเป็นขี้เถ้าเปียก ทำให้การขนย้าย ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย

             -กันพื้นที่ โดยรอบโครงการ เป็น พื้นที่กันชน (BUFFER ZONE )     พื้นที่ส่วนที่ดำเนินกิจกรรม ต่างๆของโรงไฟฟ้าจะอยู่บริเวณใจกลางของที่ดิน บริเวณโดยรอบของโครงการ บริษัทได้กันไว้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อยู่ในระดับที่ต่ำลงไปอีก

          -ปลูกแนวต้นไม้บริเวณรอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโครงการให้ดูสวยงาม  และแนวต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูก ยังช่วยเสริมสมรรถนะของ พื้นที่กันชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower