มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด: Knowledge

 

       ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทย ที่ประกาศภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานดังต่อไปนี้

 

 1. มาตรฐานคุณภาพน้ำ

 

 2. มาตรฐานคุณภาพอากาศ

 

 3. มาตรฐานคุณภาพระดับเสียงและการควบคุม

 

 4. มาตรฐานสารพิษและการควบคุม

 

 

 

1. มาตรฐานคุณภาพน้ำ

 

1.1 มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

 

1.1.1 มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

* ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

 

1.1.2 มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

* ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

 

1.1.3 มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2538) เรื่อง การกำหนดน้ำแร

 

1.2 มาตรฐานน้ำทิ้ง

 

1.2.1 มาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภท ถลุงโลหะ สังกะส

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

5) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 214/2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

6)
 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 13/2530  เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง

7)
 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง การนิคมอุตสาหกรรมบางป

8) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

 

1.2.2 มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจสอบมาตรฐานวิธีการตรวจสอบมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518

2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

3) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

1.2.3 มาตรฐานน้ำทิ้งบ่อบาดาล  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521)  ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อบาดาล

 

1.2.4 มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

1.3 มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 

1.4 มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

 

2. มาตรฐานคุณภาพอากาศ

 

2.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1)ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 

2)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2539) ออก ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

 

2.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

 

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

 

2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

2.2.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากยานพาหนะทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำและก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ ที่ยินยอมให้ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ได้ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

2.2.3 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากยานพาหนะทางน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

* ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 177/2527 เรื่อง การใช้เครื่องวัดควันและเสียงดัง ของเรือกล

 

3. มาตรฐานระดับเสียง

 

3.1 มาตรฐานเสียงในบรรยากาศ

 

3.2 มาตรฐานเสียงจากแหล่งกำเนิด

 

3.2.1 มาตรฐานเสียงจากพาหนะทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง ระยะและวิธีการ ในการพันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง ของรถยนต์ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

3) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การใช้เครื่องวัด ควันและเสียงดังของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 

4) ประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 78/2527 เรื่อง เกณฑ์ของ ระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องกำเนิดพลังงานของรถ

 

3.2.2 มาตรฐานเสียงจากยานพาหนะทางน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 177/2527 เรื่อง การใช้เครื่องวัดควันและเสียงดังของเรือกล

 

2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเรือ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

3) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันแกนไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงสำหรับการตรวจวัดระดับเสียงของ เรือ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

3.3 มาตรฐานเสียงในสิ่งแวดล้อมของการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ 103

 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2512) เรื่อง หน้าที่ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ออกตามความในพระ ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

 

4. มาตรฐานสารพิษและการควบคุม

 

4.1 มาตรฐานสารเป็นพิษตกค้างในอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

 

1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่... (พ.ศ. 25...) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522

 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower