ส่วนร่วมต่อชุมชน

หมวด: CSR

     

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการ

     

 หลังโรงไฟฟ้าของพิจิตรไบโอเพาเวอร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการ คาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหลายๆ ด้าน  เช่น

 

  • กระแสไฟฟ้าในชุมชน จะมีคุณภาพดีขึ้น เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายไฟฟ้า ให้ชุมชนนั้นๆ ก่อนส่งไปจำหน่ายที่อื่น

  • อ.บ.ต. จะได้ภาษีต่างๆ จากโรงไฟฟ้า  นำมาเป็นงบประมาณในการพัฒนาส่วนต่างๆของชุมชน นอกจากนี้ โรงบริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ ยังจดทะเบียนที่จังหวัดพิจิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการขายไฟฟ้าจะนำส่งในพื้นพี่ของจังหวัดพิจิตร

  • ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทำ ภายในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  บุตรหลานของคนในชุมชนที่จบการศึกษา มีทางเลือกมากขึ้น สำหรับการหางานทำ

  • เกิดธุรกิจขนส่ง และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ กระแสเงินสะพัดในชุมชน     

  • บริษัทจะเกื้อกูลชุมชนโดยสนับสนุนด้าน การศึกษา การ สาธารณสุข และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้สาธารณูปโภคพื้นฐานมี คุณภาพดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของ  "กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า"

  • โรงไฟฟ้าจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ,ฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไป ต่อยอด  พัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

  • โรงไฟฟ้า สามารถใช้เศษไม้บด เป็นเชื้อเพลิงเสริม คนใน ชุมชน สามารถนำเศษไม้ ตามหัวไร่ ปลายนา มาขาย เพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริม

  • ขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้า สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินหรือเพาะต้นกล้า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุมชน ขอรับได้ จากโรงไฟฟ้า

  • โรงไฟฟ้า มีความยินดี ที่จะให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรม, ประเพณีท้องถิ่น ต่างๆ ของชุมชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี และเป็นการส่งเสริมความผูกพันในชุมชนCopyright 2012. Powered by etoro review. Phichitbiopower